Our Privacy Policy

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

THINK Open Space är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för organisationens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att THINK Open Space ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

THINK Open Space behandlar personuppgifter för:

 • Utskick av nyhetsbrev
 • Mailkonversationer
 • Bokningar
 • Avtal gällande event och nyttjande av platsen
 • Databas för aktörer som gör fler event om året på plats
 • Fotografier på event

Vilka delar vi personuppgifter med?

THINK Open Space säljer aldrig vidare uppgifter eller delar till tredje part.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

THINK Open Space har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom bolagets verksamhet.

Ändamål med behandlingen                                                                  Laglig grund

Utskick av nyhetsbrev                                                                             Samtycke

Mailkonversationer                                                                                 Samtycke

Bokningar                                                                                              Avtal

Databas för aktörer som gör fler event om året på plats                            Samtycke

Fotografier på event                                                                               Samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

THINK Open Space genomför en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som kund till THINK Open Space har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende organisationens behandling av dina personuppgifter. THINK Open Space ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har också rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om THINK Open Space personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du info@thinkopenspace.com